Juhatuse kontakt:

eeml@hot.ee
     


             
HEIKI  MAGNUS
       juhatuse liige    52 73 368

HANS  HATTO          juhatuse liige    56 687 496Äriregister: Eesti Endiste Metsavendade Liit


Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.


Mittetulundusühingute seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/13278757?leiaKehtiv