Põhikiri:

       I     ÜLDSÄTTED

1.    Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimi on:
       MTÜ  Eesti Endiste Metsavendade Liit 
2.    Ühingu asukoht on Tartu linn.

3.    Ühingu eesmärgiks on:

 

3.1  leida, säilitada ja avalikustada andmed nende isikute kohta, kes varjasid end,
       osutasid vastupanu või langesid relvastatud võitluses N-Liidu okupatsiooni ajal 
       Eesti Vabariigis 1940-1941.; 1944-1978.a.;
3.2  endiste metsavendade au ja väärikuse taastamine ja neile kahjude hüvitamise
       nõudmine, samuti nõustamine juriidilistes asjaajamistes ning tulenevalt liidu
       võimalustest abi osutamine;
3.3  vangistatud ja langenud metsavendade nimede kindlaks tegemine ja nende
       haudade märgistamine;
3.4  riiklike ja rahvuslike tähtpäevade tähistamine.
4.    Ühing järgib Eesti Vabariigi seadusi ja on lojaalne Eesti Vabariigi põhiseaduslikule
       korrale. Ühing teeb koostööd kõigi organsatsioonidega, kes on lojaalsed Eesti
       Vabariigile, samuti teiste endise N-Liidu okupatsiooni all olnud riikide sama
       tegevuseesmärgiga organisatsioonidega.


      II  ÜHINGU LIIKMED

5.   Ühingu liikmeteks võivad olla endised metsavennad, nende toetajad, nende järglased
      ja kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes ei ole teinud koostööd nõukogude
      okupantidega ega repressiivorganitega (EKP, siseministeeriumi, julgeoleku töötajad
      jt.). Üldkoosolekul ja juhatusel on õigus vastu võtta auliikmeid, kes on osutanud
      erilisi teeneid ühingule.
      Auliikmel ei ole ühingu suhtes õigusi, samuti ei pane auliikme nimetus liikmele ühing
      ees kohustusi.
6.   Liikmeks vastuvõtmise otsustab taotleja kirjaliku avalduse alusel ühingu juhatus ühe
      kuu jooksul avalduse saamise päevast arvates. Liikmeks vastuvõtmise päevaks
      loetakse juhatuse poolt vastava otsuse tegemise päev ning sellest päevast alates
      omandab ta kõik liikme õigused.


7.   Ühingu liikmel on õigus:

 

7.1 võtta osa liikmete üldkoosolekust;
7.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis-ja kontrollorganitesse;
7.3 saada juhtkonnalt teavet igas ühingu tegevust puudutavas küsimuses; esitada
      ettepanekuid ja arupärimisi;
7.4 astuda ühingust välja;
7.5 saada teavet üldkoosolekul.

8.   Ühingu liige on kohustatud:

 

8.1  järgima ühingu põhikirja nõudeid, täitma üldkoosoleku ning ühingu juhtimis- ja
       kontrollorganite otsuseid;
8.2  tasuma õigeaegselt liikmemaksu ning sihtotstarbelisi makseid juhatuse poolt
       kehtestatud suuruses ja tähtaegadel;
8.3  kasutama säästlikult ühingule kuuluvat vara.
8.4. hoiduma tegudest, mis kahjustavad ühingu mainet ning teiste liikmete huve.
       Ühingu liikmele võib täiendavaid kohustusi panna liikmete üldkoosoleku otsusega.


9.    Ühingu liige arvatakse ühingust välja järgmistel juhtudel:

 

9.1   liikme surma korral, arvestades surma päevast;
9.2   juriidilise isiku tegevuse lõpetamisel, arvates tegevuse lõpetamise päevast;
9.3   kui ta jätab korduvalt tasumata liikmemaksu või sihtotstarbelisi makseid või ei
        täida nõuetekohaselt muid käesoleva põhikirja punktiga 8 pandud kohustusi,
        arvates väljaarvamise kohta otsuse tegemise päevast.
10.   Liikme väljaarvamise küsimuse otsustab juhatus. Vastava otsuse ärakiri tuleb
        viivitamatult saata isikule, kes ühingust välja arvati. Väljaarvatud liige võib nõuda
        valjaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
11.   Ühingu liikmel on õigus igal ajal ühingust välja astuda, esitades juhatusele vastava
        kirjaliku avalduse. Juhatus on kohustatud rahuldama liikme väljaastumisavalduse
        ühe kuu jooksul, tehes kindlaks väljaastunud liikme ja ühingu vastastikused
        varalised õigused ja kohustused.
        Liikme väljaastumise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päev.        III  ÜHINGU JUHTIMINE

12.  Ühingu kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek. 

 

       Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks korda aastas.
       Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, avaldades kokkukutsumise teate
       ajalehes Postimees või kirjaliku kutsega vähemalt seitse päeva ette.
13.  Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki ühingu tegevusega seotud küsimusi.
       Tema ainupädevusse kuulub:
13.1 ühingu põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ja täiendamine;
13.2 ühingu eesmärgi muutmine;
13.3 ühingu juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
13.4 käesolevast põhikirjast tulenevate kaebuste läbivaatamine;
13.5 juhatuse liikmega tehingu tegemise ja tema vastu nõude esitamise
        otsustamine ja selles tehingus väi nõudes ühingu esindaja määramine;
13.6 ühingu likvideerimise küsimuse otsustamine.
14.   Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
        liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud seaduses sätestatud juhud.
        Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
        Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
15.   Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liige ei või hääletada, kui
        otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu
        tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
        Samuti ei või ühingu liige, kes on juhatuse liige, hääletada ühingu poolt tema vastu
        nõude esitamise  otsustamisel.
16.   Ühingu juhatus juhib ja esindab ühingut. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek
        kolmeks aastaks. Juhatuses on 1-5 liiget. Juhatus omakorda valib juhatuse esimehe.       IV  ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

17.  Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub ühingu liikmete
       üldkoosoleku otsuse alusel, samuti muudel alustel seaduses ettenähtud korras.
18.  Pärast ühingu lõpetamist allesjäänud vara antakse üle kaitseministeeriumile.

Põhikiri on muudetud/kinnitatud 18.04.2005


https://www.riigiteataja.ee/akt/13278757?leiaKehtiv